Adatkezelési tájékoztató

Adatfeltöltés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Remigius Fejlesztőház (telephely: 2184. Vácegres, Szabadság utca 13.; e-mail: info@remigiusfejlesztohaz.hu;)2023. április 01.napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, amelyeket Ön a remigiusfejlesztohaz.hu honlapon eseti jelleggel adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az adatfelvitel során megadott név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, stb kezelésére a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ jogosult.

A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ az Ön által megadott személyes adatokhoz a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ vezetője jogosult hozzáférni.

A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ adatvédelmi tisztviselője:

Tamás Katalin- koordinátor, e-mail: info@remigiusfejlesztohaz.hu

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ a regisztráció során megadott nevet, e-mail címet, telefonszámot, gyermek nevét, születési dátumát és lakcímet az Ön beazonosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs folyamat lezárásakor ad meg azzal, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadását követően a „Az adatkezelési szabályzatot elolvastam, elfogadom” kijelentést a jelölő négyzeten bejelöli.

A regisztráció során megadott név, e-mail cím, telefonszám és lakcím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá Ön semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét megadni.

Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor a regisztrációját a info@remigiusfeejlsztohaz.hu e- mail címre egy törlési igénnyel töröltetheti. Ha Ön a remigiusfejlesztohaz.hu weboldalon történő regisztrációját törli, akkor a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ törli a regisztráció során megadott személyes adatait.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

 1. Személyes adatok címzettjei
  A regisztráció céljából megadott nevét, e-mail címét a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ további személy részére nem továbbítja.
 2. Az adatkezelés időtartama
  A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.

A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén automatikusan törli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  1.  A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ a honlapján nyilvánosságra hozza.
  2. Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ törli.

 

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  1. Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ arra vonatkozóan, hogy a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ a kezelt személyes adatai másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja.

 1.   Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 1.   Törléshez való jog

A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  Ha a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. 4  Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

 1. 5  Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 1. 6  Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
 2.  Ha úgy gondolja, hogy a Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@remigiusfejlesztohaz.hu
 3.   A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

A Remigius Fejlesztőház és Tehetséggondozó Központ üzemeltetője a Remigius Alapítvány.

Remigius Alapítvány

Székhely: 2120. Dunakeszi, Jósika utca 25.

Nyilvántartási szám:13-01-0004094

Adószám: 19235956-1-13

Bankszámlaszám: HU02-10101346-45220700-01005000 SWIFT: MKKBHUHBXXX

Képviseli: Somogyiné Jendrusák Melinda kuratóriumi elnök